MATCHING PARAGRAPH INFORMATION

MATCHING PARAGRAPH INFORMATION – AMUNDSEN’ S EXPEDITION TO THE SOUTH POLE

MATCHING PARAGRAPH INFORMATION là câu hỏi yêu cầu các bạn phải nối các thông tin đã cho với đoạn văn chứa nó trong bài đọc. Các bạn phải có kỹ năng paraphrasing rất tốt để làm được loại câu hỏi này. Để làm dạng này các bạn cần phải chuẩn bị paraphrase rất nhiều để […]